Напрямки роботи

Основними завданнями департаменту є:

 • реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, сприяння консолідації й розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики;
 • гармонізація міжнаціональних та міжконфесійних відносин, збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцнення їх зв’язків з Україною;
 • забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території області;
 • забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
 • доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
 • сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
 • сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
 • сприяння збереженню культурної спадщини;
 • гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
 • забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
 • захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;
 • участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, а також у сфері міжнаціональних відносин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;
 • здійснення заходів щодо розселення та облаштування на території області осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;
 • забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

Завданнями департаменту відповідно до покладених повноважень є:

 • створення умов для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб українського народу і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв українського народу та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції департаменту;

сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

сприяння участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями;

сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії;

здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

будівництва, ремонту та реставрації культових будівель, створення релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

аналізу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, сприяння консолідації й розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики;

проведення аналізу потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 • здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації, суб’єктів кінематографії;

захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

підготовку та передачу Мінкультури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

 • визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує зони їх охорони;
 • установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
 • надає адміністративні послуги за відповідними напрямками діяльності;
 • вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо проекту обласного бюджету;
 • бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділі облдержадміністрації;
 • забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів, з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;
 • бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини та державної мовної політики для подання голові обласної державної адміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • готує, бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 • забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;
 • формування та подання у встановленому порядку Мінкультури пропозицій щодо:

формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

 • Подання Мінкультурі інформації про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;

 • забезпечення участі у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і обласних програм;

розробці та виконанні державних і обласних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезенні і поверненні культурних цінностей України;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

 • надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, незалежно від форм власності;
 • контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;
 • облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
 • збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
 • проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;
 • у межах своєї компетенції здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень;
 • вивчення та аналіз на території області тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробка поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
 • вивчення та аналіз на території області релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі;
 • попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевірка їх відповідності законодавству;
 • забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
 • забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 • забезпечення виготовлення, складання і передачі Мінкультури наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
 • погодження в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
 • встановлення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та їх зон охорони;
 • встановлення режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
 • проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
 • погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
 • погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
 • погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони;
 • погодження відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
 • видача дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
 • видача дозволів на відновлення земляних робіт;
 • ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють в області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
 • сприяння вирішенню питань розселення та облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулись в Україну, підготовка та подання голові облдержадміністрації та Мінкультури своїх пропозицій із зазначених питань;
 • запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в області;
 • реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;
 • видача розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхилення від них;
 • укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;
 • контроль за виконанням Закону „Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
 • призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
 • управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації;
 • проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави;
 • застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини”.
 • зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.
 • облік проведення гастрольних заходів і подання Мінкультури відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;
 • роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
 • подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
 • здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.